Wystawianie faktur za usługi edykacyjne

Komunikat Kwestora nr 1/03/2010

w sprawie wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 212, poz. 1337), należy stosować następujące zasady wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

  1. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne wystawia się na podmiot (studenta/słuchacza/podmiot gospodarczy), z którym zawarto umowę o usługi edukacyjne.
  2. Dokonanie wpłaty czesnego przez pracodawcę na rzecz pracownika (studenta/słuchacza UO), z tytułu świadczonych przez Uniwersytet Opolski usług edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt. 3, nie zmienia statusu studenta/słuchacza określonego jako usługobiorca w rozumieniu w/w. aktów prawnych. W takim przypadku faktura winna określać pracownika (studenta/słuchacza UO) jako  nabywcę, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
  3. Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczących przez UO usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę  jako nabywca usługi tylko w przypadku gdy pracodawca zawrze z UO umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz pracownika.
  4. Faktury VAT wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wpłaty całości lub części zobowiązań za usługi edukacyjne, z zastrzeżeniem pkt. 5.
  5. Osobom fizycznym faktury VAT wystawia się na ich wyraźne żądanie.
  6. Szczegółowych informacji w sprawach dotyczących wystawiania faktur za usługi edukacyjne udzielają pracownicy Kwestury (tel. 77 54 15 928,nr wew.128,184,185)